Privacyverklaring

Privacyverklaring 

 In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u dan ook aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

 Bijgewerkt: 1 mei 2018 

Privacy beleid: www.angelaschoonheidssalon.nl 

Via onze website bieden wij allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.  

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:  

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; 

-jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn. 
-wanneer wij jouw gegevens delen, (enkel bij wettelijke noodzaak) afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 
-passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 
-jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. 

 Telefonisch: +31 6 12 90 89 51 

E-mail: info@angelaschoonheidssalon.nl 

Adres: Haverweg 75, 6991 BR  Rheden  

 Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruik website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website u kiest te gebruiken.  

 Persoonsgegevens 

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:  

 • Voor- en achternaam 
 • E-mail 
 • Telefoonnummer 
 • Waarover en hoe u contact wilt ontvangen 
 • Overige door u aan ons toevertrouwde informatie via het bericht/contactformulier dat u aan ons verzend.  

Doeleinden 

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):  

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website. 
 • Om uw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan. 
 • om uw vragen te beantwoorden door middel van e-mail, telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatiemiddelen. 

Verstrekking aan derden 

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Bijvoorbeeld: De politie in geval van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

 Profilering en cookies 

Wij koppelen geen cookies aan uw persoonsgegevens. 

 Beveiligen en bewaren 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.  

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.  

Websites van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.  

Minderjarigen 

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. 

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 Inwerkingtreding 

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.